Home     
회사소개 생산제품 공장설비 생산기술 고객지원
 
 
 
(주)대신기계 주소 : 김해시 생림면 상동로 70        전화 : 055-334-6582         팩스 : 055-334-6584        Email : psd6582@hanmail.net
copyright(c) 2014 Daeshin Technical MFG Co.,Ltd. All right reserved.
홈페이지 제작업체 업종 : 디자인, 홈페이지, 인쇄 상호 : 이룸애드 주소 : 경남 김해시 동상동 620-1 대표 : 권경록 사업자번호 : 615-04-45603 전화 : 055)322-3412 팩스 : 055)328-2530